HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Kết quả sau 5 năm thực hiện tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 8:36 | 15/05/18 Lượt xem: 629

Thăng Bình là huyện có địa bàn rộng, (diện tích đất đai toàn huyện là 385,6 km2); dân số đông (khoảng 186.000 người). Thăng Bình xếp thứ 12 về diện tích, xếp thứ 2 về dân số, thứ 4 về mật độ dân số so với 18 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Điểm xuất phát của huyện Thăng Bình thấp, là huyện nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nằm trong danh sách địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

     Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, giá trị Nông, lâm, ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Thương mại, dịch vụ tương ứng là 20,9% - 32,6% - 46,5%. Tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Thăng Bình tương đối ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo ngại trước tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, hành động vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn diễn ra ở một số nơi. Tình hình trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp như trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, cờ bạc, tai nạn giao thông xảy ra trên một số địa bàn. Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số dự án như: dự án Trường Trung cấp cảnh sát giao thông, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, mở rộng Quốc lộ 1A, tuyến giao thông quốc lộ 1 (nút giao thông cây cốc) đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và tuyến quốc lộ 1 đến đường ven biển 129, dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam, dự án sắp xếp khu dân cư các xã ven biển... còn có nhiều tranh chấp, một số hộ dân nằm trong vùng dự án có tư tưởng hoang mang, lo lắng về nơi tái định cư mới, về vấn đề di dời mồ mã... gây ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống và sinh hoạt của nhân dân.
     Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 27/8/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết; Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/HU, ngày 30/8/2013; đồng thời tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phân công cấp ủy theo dõi, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở từng địa phương, đơn vị.
     Trong những năm qua công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tập trung chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng; nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận từng bước được đổi mới và có chất lượng, hiệu quả hơn, nhất là đã chú trọng đến chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận.
     Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở chỉ đạo tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 81- KH/HU, ngày 27/5/2014 về tổ chức đối thoại hằng năm giữa đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy với quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân trên địa bàn về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức đối thoại của đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy với nhân dân trên địa bàn huyện và đang triển khai thực hiện.
     Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, đồng thuận với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm giải pháp về công tác dân vận của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
     Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện và phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; lãnh đạo UBND huyện cùng các ban ngành, đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ các hộ dân trong diện giải tỏa, đền bù, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo, quán triệt và thực hiện phong cách dân vận và tinh thần dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức.
     Tổ chức ký kết và triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Khối Dân vận cơ sở về nội dung công tác dân vận chính quyền. Phối hợp với Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân vận động thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân đối với các chương trình, dự án lớn của địa phương, đặc biệt là trong chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã chủ động phối hợp bàn bạc, công khai dân chủ trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện giám sát kết quả sử dụng các nguồn vốn huy động trong dân để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
     Trong những năm qua, các ban, ngành và các xã, thị trấn đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tổ chức nhiều hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi, tích cực; đặc biệt vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
     Các đơn vị lực lượng vũ trang trong huyện đã đẩy mạnh công tác dân vận với những nội dung thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật. Cơ quan Quân sự đã tích cực đổi mới công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, nhất là các mô hình, phong trào và chủ trương mới của Quân khu 5 như: “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Xóa 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, xây dựng công trình “Đoàn kết quân dân”… Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Bộ Quốc phòng về công tác dân vận trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ nhằm cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phân công các tổ, đội công tác dân vận thường xuyên bám sát địa bàn để nắm tình hình, nhờ đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quốc phòng - an ninh, đặc biệt là ở những địa bàn giáp ranh, tuyến ven biển… Công an huyện đã phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở các địa phương, phối hợp tổ chức “Diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”; mở các lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng là học sinh cá biệt và có biểu hiện vi phạm pháp luật; xây dựng 78 mô hình tự quản về an ninh trật tự; tổ chức các chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ...
     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tăng cường nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng các mô hình tự quản phù hợp với từng địa phương; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả thiết thực...
     Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp ngày càng đông đảo đoàn viên, hội viên, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, gắn với lợi ích và nhu cầu của đoàn viên, hội viên cả về tinh thần và vật chất, hướng hoạt động về khu dân cư và hộ gia đình, sâu sát cơ sở với mục tiêu chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, chú trọng xây dựng mô hình mới trong phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo nên khối đoàn kết nhất trí trong toàn dân.
     Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng khắc phục được tình trạng hành chính hóa, hướng về cơ sở, sát hợp với nhu cầu của đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; góp phần quan trọng cùng với nhà nước bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc trong nhân dân.
     Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện sôi nổi. Trên địa bàn huyện hiện có 222 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Đến nay đã có 89 tập thể và 34 cá nhân điển hình trong xây dựng phong trào “Dân vận khéo” được các cấp ghi nhận và tặng giấy khen. Đã tổ chức thành công Hội thi Cán bộ “Dân vận khéo huyện Thăng Bình lần thứ nhất”; tổ chức tọa đàm về “Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới”, “Công tác dân vận chính quyền”... từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng cũng như tạo sự lan tỏa về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong trong cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006618778

Hôm nay: 83
Hôm qua: 2516
Tháng này: 104101
Tháng trước: 84763
Năm này: 277249
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 50