Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn vững mạnh

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 10:47 | 25/09/19 Lượt xem: 1553

Trong những năm qua, chi bộ quân sự xã, thị trấn trên đại bàn huyện Thăng Bình đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ quân sự đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và xây dựng lực lượng dân quân nói riêng ở cơ sở, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     Sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng và Đảng ủy Quân sự huyện tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các chi bộ để tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, xem đây là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá thi đua đối với Đảng bộ các xã, thị trấn hằng năm. Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, công tác xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả từng bước chuyển biến tích cực; chi bộ quân sự đã lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo xây dựng dân quân cơ động, ở một số xã trọng điểm về quốc phòng an ninh thì xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh. Phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng ủy, UBND xã, thị trấn giao. Chi bộ quân sự đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong BCH Quân sự xã và đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực: xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngủ cán bộ, nhân viên trong lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy các xã, thị trấn đã có sự quan tâm đúng mức đến việc củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự, cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ đúng hướng dẫn và bảo đảm chỉ tiêu xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy. Năm 2008, toàn huyện có 04/22 chi bộ quân sự có chi ủy thì đến năm 2014 đã xây dựng được 100% (22/22) chi bộ quân sự có chi ủy. Hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Chi bộ quân sự đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ xã, thị trấn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm đảm bảo sát thực tế và chất lượng.
     Về cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ quân sự gồm có: đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đảng viên trong lực lượng dân quân cơ động và đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực (đối với các địa phương trọng điểm về QP-AN). Về cơ cấu cấp ủy, bí thư chi bộ thực hiện đúng theo nguyên tắc Điều lệ Đảng, hiện nay, toàn huyện có 22/22 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 100% (tăng 81,82% so với năm 2008), với tổng cộng 300 đảng viên (tăng 121 đảng viên so với năm 2008); 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn được cơ cấu cấp ủy địa phương cùng cấp (tăng 18,18% so với 2008), trong đó có 06 đồng chí cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy địa phương. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã kết nạp được 276 đảng viên trong lực lượng dân quân, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân nói chung và trong DQCĐ nói riêng ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước.
     Hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Chi bộ quân sự đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ xã, thị trấn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm, đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, làm tốt công tác phối hợp tham mưu tiến hành đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân; nhất là trong trung đội DQCĐ và tiểu đội dân quân thường trực. Đồng thời phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi bộ Quân sự xã Bình Chánh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
     Cấp ủy, chi bộ quân sự đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình đạt hiệu quả. Qua các hội nghị, tập thể cấp ủy, cấp ủy viên chi bộ và từng cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận đánh giá, rút ra những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời bổ sung những chủ trương, biện pháp sát hợp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
     Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như: Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ quân sự còn thấp; việc tham mưu phát triển đảng trong lực lượng dân quân, quân nhân dự bị hạng 1 chưa đạt chỉ tiêu, việc lãnh đạo xây dựng và hoạt động của chi đoàn dân quân cơ động đôi lúc chưa được quan tâm kịp thời dẫn đến một số chi đoàn DQCĐ không phát huy được vai trò xung kích, hiệu quả hoạt động còn thấp hoặc mang tính hình thức. Hơn nữa, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với vai trò là chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở thì lại không tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự. Từ đó khó nắm bắt, tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
     Có thể nói, thời gian qua, chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn hoạt động có nền nếp, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính gương mẫu đảng viên trong tham mưu đề xuất với Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần giữ vững, ổn định nền quốc phòng, an ninh tại địa phương, thời gian đến Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp như: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt định hướng tư tưởng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn; xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn đảm bảo số lượng, chất lượng, thành phần cơ cấu đúng quy định; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực, đồng thời phối hợp tham mưu kết nạp đảng trong quân nhân dự bị hạng 1 và tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ hằng năm đạt chỉ tiêu được giao...
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬThông báo

Thống kê truy cập

00009361072

Hôm nay: 2362
Hôm qua: 9281
Tháng này: 105583
Tháng trước: 180559
Năm này: 1173871
Năm trước: 1845672