Tìm kiếm

Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình 2022
2 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 2022
3 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2022 2022
4 Báo cáo Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 2022
5 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Thăng Bình 2021
6 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình 2021
7 Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở huyện Thăng Bình năm 2020 2019
8 Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 (Điều chỉnh sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước) 2019
9 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mở rộng khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Thăng Bình 2019
10 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán thu - chi NSNN năm 2019 2019
11 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018 2018
12 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2018 2018
13 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 2017