Tìm kiếm

Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024 2024
2 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 2024
3 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023 2023
4 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2023 2023
5 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Thăng Bình 2023
6 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Thăng Bình 2022
7 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình 2022
8 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 2022
9 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2022 2022
10 Báo cáo Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 2022
11 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Thăng Bình 2021
12 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thăng Bình 2021
13 Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở huyện Thăng Bình năm 2020 2019
14 Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 (Điều chỉnh sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước) 2019
15 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mở rộng khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Thăng Bình 2019
16 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán thu - chi NSNN năm 2019 2019
17 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018 2018
18 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2018 2018
19 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 2017