HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Ủy viên

42 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Trưởng ban

43 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Phó Trưởng ban

44 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Ủy viên

45 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Ủy viên

46 Phan Thanh Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: Ủy viên

47 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Tổ trưởng

48 Lê Thị Huệ
Bà Lê Thị Huệ

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

49 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Thành viên

50 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: Thành viên

51 Võ Tấn Thuận
Ông Võ Tấn Thuận

Chức vụ: Thành viên

52 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: Thành viên

53 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Thành viên

54 Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Thành viên

55 Trần Văn Định (Đại đức Thích Tánh Thông)
Ông Trần Văn Định (Đại đức Thích Tánh Thông)

Chức vụ: Thành viên

56 Nguyễn Thanh Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Tổ trưởng

57 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

58 Nguyễn Đức Bình
Ông Nguyễn Đức Bình

Chức vụ: Thành viên

59 Nguyễn Xuân Vũ
Ông Nguyễn Xuân Vũ

Chức vụ: Thành viên

60 Võ Thị Đoan Trang
Bà Võ Thị Đoan Trang

Chức vụ: Thành viên