HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Trần Công Tân
Ông Trần Công Tân

Chức vụ: Thành viên

62 Nguyễn Công Min
Ông Nguyễn Công Min

Chức vụ: Thành viên

63 Phan Thanh Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: Thành viên

64 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Tổ trưởng

65 Trần Thị Mỹ Nương
Bà Trần Thị Mỹ Nương

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

66 Phan Công Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: Thành viên

67 Hồ Văn Minh
Ông Hồ Văn Minh

Chức vụ: Thành viên

68 Trần Văn Xuân
Ông Trần Văn Xuân

Chức vụ: Thành viên

69 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Thành viên

70 Lê Hồng Thiết
Ông Lê Hồng Thiết

Chức vụ: Thành viên

71 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Thành viên

72 Lê Văn Thôi
Ông Lê Văn Thôi

Chức vụ: Tổ trưởng

73 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

74 Lê Quang Hạt
Ông Lê Quang Hạt

Chức vụ: Thành viên

75 Đoàn Văn Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: Thành viên

76 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Thành viên

77 Trần Thị Thắm
Bà Trần Thị Thắm

Chức vụ: Thành viên

78 Nguyễn Văn Diên
Ông Nguyễn Văn Diên

Chức vụ: Thành viên

79 Phan Thị Hiệp
Bà Phan Thị Hiệp

Chức vụ: Thành viên

80 Trương Thị Bích Thảo
Bà Trương Thị Bích Thảo

Chức vụ: Thành viên