Các cơ quan, đơn vị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Nho Tâm
Ông Lê Nho Tâm

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an

2 Trần Thế Dũng
Ông Trần Thế Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

3 Võ Văn Hiếu
Ông Võ Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

4 Đinh Việt Trung
Ông Đinh Việt Trung

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

5 Trần Duy Phương
Ông Trần Duy Phương

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

6 Cơ quan
Ông Cơ quan
7 Trần Quang Trung
Ông Trần Quang Trung

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng

8 Nguyễn Trọng Vương
Ông Nguyễn Trọng Vương

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

9 Trương Bá Lộc
Ông Trương Bá Lộc

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Động viên

10 Nguyễn Hồng Lâm
Ông Nguyễn Hồng Lâm

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

11 Trần Công Tân
Ông Trần Công Tân

Chức vụ: Chính trị viên

12 Phan Đình Tỵ
Ông Phan Đình Tỵ

Chức vụ: Chính trị viên phó

13 Trực ban
Ông Trực ban
14 Trần Thị  Thắm
Bà Trần Thị Thắm

Chức vụ: Viện trưởng

15 Đinh Thị  Mân
Bà Đinh Thị Mân

Chức vụ: Phó Viện trưởng

16 Cơ quan
Ông Cơ quan
17 Nguyễn Công Min
Ông Nguyễn Công Min

Chức vụ: Chánh án

18 Cơ quan
Ông Cơ quan
19 Trần Thị  Liễu
Bà Trần Thị Liễu

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

20 Trần Thị Thu  Phương
Bà Trần Thị Thu Phương

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng