Các cơ quan, đơn vị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Văn  Xuân
Ông Trần Văn Xuân

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

2 Nguyễn Tấn Sơn
Ông Nguyễn Tấn Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

3 Trần Thế Dũng
Ông Trần Thế Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

4 Võ Văn Hiếu
Ông Võ Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

5 Cơ quan
Ông Cơ quan
6 Trần Quang Trung
Ông Trần Quang Trung

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng

7 Nguyễn Trọng Vương
Ông Nguyễn Trọng Vương

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

8 Trương Bá Lộc
Ông Trương Bá Lộc

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Động viên

9 Nguyễn Hồng Lâm
Ông Nguyễn Hồng Lâm

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

10 Trần Công Tân
Ông Trần Công Tân

Chức vụ: Chính trị viên

11 Phan Đình Tỵ
Ông Phan Đình Tỵ

Chức vụ: Chính trị viên phó

12 Trực ban
Ông Trực ban
13 Trần Thị  Thắm
Bà Trần Thị Thắm

Chức vụ: Viện trưởng

14 Đinh Thị  Mân
Bà Đinh Thị Mân

Chức vụ: Phó Viện trưởng

15 Cơ quan
Ông Cơ quan
16 Nguyễn Công Min
Ông Nguyễn Công Min

Chức vụ: Chánh án

17 Cơ quan
Ông Cơ quan
18 Trần Thị  Liễu
Bà Trần Thị Liễu

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

19 Trần Thị Thu  Phương
Bà Trần Thị Thu Phương

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

20 Cơ quan
Ông Cơ quan