Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Phước  Đồng
Ông Phan Phước Đồng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Lưu Đức Phương
Ông Lưu Đức Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Văn  Thông
Ông Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Bộ phận  Tổng hợp
Ông Bộ phận Tổng hợp
5 Bộ phận một  cửa
Ông Bộ phận một cửa
6 Bộ phận  Tiếp công dân
Bà Bộ phận Tiếp công dân
7 Văn  thư
Bà Văn thư
8 Huỳnh Văn Tùng
Ông Huỳnh Văn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

9 Phan Vũ Hoàng Phát
Ông Phan Vũ Hoàng Phát

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Trần Công Triển
Ông Trần Công Triển

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11 Cơ quan
Bà Cơ quan
12 Nguyễn Đình  Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

13 Trương Văn Lý
Ông Trương Văn Lý

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Châu Thị Thủy
Bà Châu Thị Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

15 Cơ quan
Bà Cơ quan
16 Đoàn Thanh  Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Nguyễn Xuân Bảy
Ông Nguyễn Xuân Bảy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

18 Nguyễn Thị Thạnh
Bà Nguyễn Thị Thạnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

19 Cơ quan
Ông Cơ quan
20 Trương Hồng Quang
Ông Trương Hồng Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách