Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Phước Đồng
Ông Phan Phước Đồng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Lưu Đức Phương
Ông Lưu Đức Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Văn Thông
Ông Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Bộ phận Tổng hợp
Ông Bộ phận Tổng hợp
5 Bộ phận một cửa
Ông Bộ phận một cửa
6 Bộ phận Tiếp công dân
Bà Bộ phận Tiếp công dân
7 Văn thư
Bà Văn thư
8 Huỳnh Văn Tùng
Ông Huỳnh Văn Tùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

9 Trần Công Triển
Ông Trần Công Triển

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Cơ quan
Bà Cơ quan
11 Nguyễn Đình Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

12 Trương Văn Lý
Ông Trương Văn Lý

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Mai Văn Vinh
Ông Mai Văn Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Cơ quan
Bà Cơ quan
15 Đoàn Thanh Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Trần Vũ Bảo
Ông Trần Vũ Bảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

17 Lê Huy Trắc
Ông Lê Huy Trắc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

18 Cơ quan
Bà Cơ quan
19 Phạm Phú Hòe
Ông Phạm Phú Hòe

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Trương Hồng Quang
Ông Trương Hồng Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng