Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thị Thu
Bà Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

22 Cơ quan
Bà Cơ quan
23 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

24 Nguyễn  Công
Ông Nguyễn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

25 Cao Văn Yên
Ông Cao Văn Yên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

26 Cơ quan
Bà Cơ quan
27 Cao Ngọc  Sang
Ông Cao Ngọc Sang

Chức vụ: Trưởng phòng

28 Trương Công  Hưng
Ông Trương Công Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

29 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

30 Cơ  quan
Bà Cơ quan
31 Bùi Thị Trang
Bà Bùi Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng

32 Nguyễn Thị Thu Sang
Bà Nguyễn Thị Thu Sang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

33 Cơ quan
Ông Cơ quan
34 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

35 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

36 Võ Đăng Như
Ông Võ Đăng Như

Chức vụ: Chuyên viên

37 Võ Ngọc  Đào
Ông Võ Ngọc Đào

Chức vụ: Chuyên viên

38 Cơ quan
Ông Cơ quan
39 Võ Tiến  Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra

40 Trần Văn Vinh
Ông Trần Văn Vinh

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra