Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thị Thu
Bà Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

22 Võ Văn Vinh
Ông Võ Văn Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

23 Cơ quan
Bà Cơ quan
24 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

25 Nguyễn  Công
Ông Nguyễn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

26 Cao Văn Yên
Ông Cao Văn Yên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

27 Cơ quan
Bà Cơ quan
28 Cao Ngọc Sang
Ông Cao Ngọc Sang

Chức vụ: Trưởng phòng

29 Bùi Trọng Nin
Ông Bùi Trọng Nin

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

30 Trần Thị Mỹ
Bà Trần Thị Mỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

31 Cơ  quan
Bà Cơ quan
32 Bùi Thị Trang
Bà Bùi Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng

33 Nguyễn Thị Thu Sang
Bà Nguyễn Thị Thu Sang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

34 Cơ quan
Ông Cơ quan
35 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

36 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

37 Võ Đăng Như
Ông Võ Đăng Như

Chức vụ: Chuyên viên

38 Võ Ngọc  Đào
Ông Võ Ngọc Đào

Chức vụ: Chuyên viên

39 Cơ quan
Ông Cơ quan
40 Võ Tiến  Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra