Phòng ban huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Võ Văn Vinh
Ông Võ Văn Vinh

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

42 Cơ quan
Bà Cơ quan
43 Lê Cao Lan
Ông Lê Cao Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

44 Nguyễn Trường Quyền
Ông Nguyễn Trường Quyền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

45 Trần Thị Mỹ Nương
Bà Trần Thị Mỹ Nương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

46 Cơ quan
Bà Cơ quan
47 Phan Viết  Hạng
Ông Phan Viết Hạng

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

48 Bùi Trọng Nin
Ông Bùi Trọng Nin

Chức vụ: Phó Giám đốc

49 Phan Văn Quyển
Ông Phan Văn Quyển

Chức vụ: Phó Giám đốc

50 Cơ quan
Bà Cơ quan
51 Lê Quốc Huy
Ông Lê Quốc Huy

Chức vụ: Giám đốc

52 Phan Ánh
Ông Phan Ánh

Chức vụ: Phó Giám đốc

53 Cơ  quan
Ông Cơ quan
54 Nguyễn Xuân  Cẩm
Ông Nguyễn Xuân Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

55 Bùi Thanh  Việt
Ông Bùi Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

56 Trần Vũ Bảo
Ông Trần Vũ Bảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

57 Cơ quan
Bà Cơ quan
58 Phạm Văn  Anh
Ông Phạm Văn Anh

Chức vụ: Giám đốc

59 Võ Thành Châu
Ông Võ Thành Châu

Chức vụ: Phó Giám đốc

60 Trần Hữu Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó Giám đốc