Hội, Đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Chủ tịch

2 Vũ Thái Sơn
Ông Vũ Thái Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Cơ quan
Ông Cơ quan
4 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Ông Đoàn Thiện Ngọc Vũ

Chức vụ: Bí thư

5 Trần Lê Thị Kim Oanh
Bà Trần Lê Thị Kim Oanh

Chức vụ: Phó Bí thư

6 Cơ quan
Bà Cơ quan
7 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Chủ tịch

8 Trần Thị Thu Nguyệt
Bà Trần Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch

9 Cơ quan
Bà Cơ quan
10 Lê Đình Thành
Ông Lê Đình Thành

Chức vụ: Chủ tịch

11 Đặng Xuân Hội
Ông Đặng Xuân Hội

Chức vụ: Phó Chủ tịch

12 Huỳnh Quới
Ông Huỳnh Quới

Chức vụ: Phó Chủ tịch

13 Cơ quan
Bà Cơ quan
14 Triệu Phúc Cương
Ông Triệu Phúc Cương

Chức vụ: Chủ tịch

15 Cơ quan
Bà Cơ quan
16 Võ Anh Trung
Ông Võ Anh Trung

Chức vụ: Chủ tịch

17 Nguyễn Quý Dương
Ông Nguyễn Quý Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

18 Cơ quan
Ông Cơ quan
19 Lê Văn Nghĩa
Ông Lê Văn Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch

20 Phan Đức Phương
Ông Phan Đức Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch