Hội, Đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Chủ tịch

2 Vũ Thái Sơn
Ông Vũ Thái Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Cơ quan
Ông Cơ quan
4 Châu Xuân Quang
Ông Châu Xuân Quang

Chức vụ: Phó Bí thư

5 Trần Hữu Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó Bí thư

6 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Ông Đoàn Thiện Ngọc Vũ

Chức vụ: Phó Bí thư

7 Cơ quan
Bà Cơ quan
8 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Chủ tịch

9 Trần Thị Thu Nguyệt
Bà Trần Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch

10 Cơ quan
Bà Cơ quan
11 Lê Đình Thành
Ông Lê Đình Thành

Chức vụ: Chủ tịch

12 Đặng Xuân Hội
Ông Đặng Xuân Hội

Chức vụ: Phó Chủ tịch

13 Huỳnh Quới
Ông Huỳnh Quới

Chức vụ: Phó Chủ tịch

14 Cơ quan
Bà Cơ quan
15 Triệu Phúc Cương
Ông Triệu Phúc Cương

Chức vụ: Chủ tịch

16 Cơ quan
Bà Cơ quan
17 Võ Anh Trung
Ông Võ Anh Trung

Chức vụ: Chủ tịch

18 Nguyễn Quý Dương
Ông Nguyễn Quý Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

19 Cơ quan
Ông Cơ quan
20 Lê Văn Nghĩa
Ông Lê Văn Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch