Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Thọ
Ông Nguyễn Thọ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3 Nguyễn Thị Hoàng Pin
Bà Nguyễn Thị Hoàng Pin

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

4 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Võ Thị Phước
Bà Võ Thị Phước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Nguyễn Ngọc Duẩn
Ông Nguyễn Ngọc Duẩn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ  quan
Bà Cơ quan
8 Nguyễn Thái Hậu
Ông Nguyễn Thái Hậu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

9 Hồ Thành Chung
Ông Hồ Thành Chung

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

10 Nguyễn Thị Hồng Phương
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

11 Vũ Đỗ Yến Trang
Bà Vũ Đỗ Yến Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

12 Lê Thị Thanh  Thủy
Bà Lê Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

13 Trần Văn  Phường
Ông Trần Văn Phường

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

14 Cơ  quan
Bà Cơ quan
15 Phạm Hồng  Việt
Ông Phạm Hồng Việt

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

16 Đoàn Ngọc Liêu
Ông Đoàn Ngọc Liêu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

17 Hồ Chí Dũng
Ông Hồ Chí Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

18 Lê Văn Thạnh
Ông Lê Văn Thạnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

19 Đoàn Thị Tình
Bà Đoàn Thị Tình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

20 Trần Thị Mến
Bà Trần Thị Mến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND