Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hà Lam

2 Trần Quốc Tuấn
Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3 Nguyễn Thọ
Ông Nguyễn Thọ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Thị Hoàng Pin
Bà Nguyễn Thị Hoàng Pin

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Nguyễn Ngọc Duẩn
Ông Nguyễn Ngọc Duẩn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Võ Thị Phước
Bà Võ Thị Phước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Nguyễn Duy Thịnh
Ông Nguyễn Duy Thịnh

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

9 Hoàng Công Tài
Ông Hoàng Công Tài

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên

10 Nguyễn Đức Hương
Ông Nguyễn Đức Hương

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

11 Võ Văn Anh
Ông Võ Văn Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

12 Phan Thị Thu Sương
Bà Phan Thị Thu Sương

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

13 Nguyễn Hữu Ngộ
Ông Nguyễn Hữu Ngộ

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

14 Lâm Thị Ý Linh
Bà Lâm Thị Ý Linh

Chức vụ: Môi trường

15 Phan Tấn Việt
Ông Phan Tấn Việt

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

16 Phan Thị Tình
Bà Phan Thị Tình

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

17 Cơ quan
Bà Cơ quan
18 Võ Văn Phụng
Ông Võ Văn Phụng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

19 Hồ Thành Chung
Ông Hồ Thành Chung

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

20 Lê Hồng Thiết
Ông Lê Hồng Thiết

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND