Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Trương Thị Thu Hà
Bà Trương Thị Thu Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

182 Nguyễn Tấn Cảnh
Ông Nguyễn Tấn Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

183 Nguyễn Tấn Anh
Ông Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

184 Cơ quan
Ông Cơ quan
185 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

186 Nguyễn Tấn Chiến
Ông Nguyễn Tấn Chiến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

187 Lê Văn Cường
Ông Lê Văn Cường

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

188 Bùi Thị Tường
Bà Bùi Thị Tường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

189 Lê Thanh Dũng
Ông Lê Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

190 Dương Thành Trí
Ông Dương Thành Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

191 Ngô Thành Công
Ông Ngô Thành Công

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

192 Cơ quan
Ông Cơ quan
193 Nguyễn Cao Cường
Ông Nguyễn Cao Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

194 Nguyễn Quốc Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

195 Nguyễn Đình Yến
Ông Nguyễn Đình Yến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

196 Trịnh Xuân A
Ông Trịnh Xuân A

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

197 Nguyễn Phạm Minh Trí
Bà Nguyễn Phạm Minh Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

198 Hồ Tấn Dũng
Ông Hồ Tấn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

199 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

200 Cơ quan
Ông Cơ quan