Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Trương Thị Thu Hà
Bà Trương Thị Thu Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

202 Nguyễn Tấn Cảnh
Ông Nguyễn Tấn Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

203 Nguyễn Tấn Anh
Ông Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

204 Cơ quan
Ông Cơ quan
205 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

206 Nguyễn Tấn Chiến
Ông Nguyễn Tấn Chiến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

207 Lê Văn Cường
Ông Lê Văn Cường

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

208 Bùi Thị Tường
Bà Bùi Thị Tường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

209 Lê Thanh Dũng
Ông Lê Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

210 Dương Thành Trí
Ông Dương Thành Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

211 Ngô Thành Công
Ông Ngô Thành Công

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

212 Cơ quan
Ông Cơ quan
213 Nguyễn Cao Cường
Ông Nguyễn Cao Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

214 Nguyễn Quốc Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

215 Nguyễn Đình Yến
Ông Nguyễn Đình Yến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

216 Trịnh Xuân A
Ông Trịnh Xuân A

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

217 Nguyễn Phạm Minh Trí
Bà Nguyễn Phạm Minh Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

218 Hồ Tấn Dũng
Ông Hồ Tấn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

219 Nguyễn Văn Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

220 Cơ quan
Ông Cơ quan