Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Đoàn Thị Tình
Bà Đoàn Thị Tình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

22 Trần Thị Mến
Bà Trần Thị Mến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

23  Cơ quan
Bà  Cơ quan
24 Đặng Văn Hùng
Ông Đặng Văn Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

25 Võ Văn Trị
Ông Võ Văn Trị

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

26 Phan Văn  Nam
Ông Phan Văn Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

27 Lê Huy Trắc
Ông Lê Huy Trắc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

28 Lê Văn  Bảy
Ông Lê Văn Bảy

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

29 Nguyễn Thanh Vinh
Ông Nguyễn Thanh Vinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

30 Nguyễn Thành  Đạt
Ông Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

31 Cơ quan
Ông Cơ quan
32 Nguyễn Văn  Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

33 Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

34 Trần Thế Vinh
Ông Trần Thế Vinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

35 Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

36 Trần Văn  Lợi
Ông Trần Văn Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

37 Trần Hữu  Việt
Ông Trần Hữu Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

38 Mai Văn  Ánh
Ông Mai Văn Ánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

39 Cơ quan
Bà Cơ quan
40 Lê Văn  Để
Ông Lê Văn Để

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy