Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Trà Tấn Thành
Ông Trà Tấn Thành

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

42 Phan Thị Hiệp
Bà Phan Thị Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

43 Ngô Văn Tâm
Ông Ngô Văn Tâm

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

44 Trà Tấn Bình
Ông Trà Tấn Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

45 Lê Văn Lợi
Ông Lê Văn Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

46 Cơ quan
Ông Cơ quan
47 Nguyễn Công Danh
Ông Nguyễn Công Danh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

48 Nguyễn Hương
Ông Nguyễn Hương

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

49 Nguyễn Văn Việt
Ông Nguyễn Văn Việt

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

50 Trần Văn Võ
Ông Trần Văn Võ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

51 Huỳnh Đức Nhiệm
Ông Huỳnh Đức Nhiệm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

52 Dương Quốc Ly
Ông Dương Quốc Ly

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

53 Trần Quốc Bảo
Ông Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

54 Cơ quan
Ông Cơ quan
55 Nguyễn Văn Anh
Ông Nguyễn Văn Anh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

56 Nguyễn Đình Tùng
Ông Nguyễn Đình Tùng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

57 Võ Văn Tư
Ông Võ Văn Tư

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

58 Võ Ngọc Bình
Ông Võ Ngọc Bình

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

59 Hồ Thanh Bình
Ông Hồ Thanh Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

60 Nguyễn Văn Quang
Ông Nguyễn Văn Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND