Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Cơ quan
Ông Cơ quan
62 Nguyễn Tấn Thu
Ông Nguyễn Tấn Thu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

63 Hồ Thanh Tư
Ông Hồ Thanh Tư

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

64 Nguyễn Văn Châu
Ông Nguyễn Văn Châu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

65 Trần Tấn Can
Ông Trần Tấn Can

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

66 Hồ Quang Cường
Ông Hồ Quang Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

67 Nguyễn Kim Tư
Ông Nguyễn Kim Tư

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

68 Hoàng Thanh Hùng
Ông Hoàng Thanh Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

69 Cơ quan
Ông Cơ quan
70 Trương Kim Đông
Ông Trương Kim Đông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

71 Nguyễn Phước Nhung
Ông Nguyễn Phước Nhung

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

72 Nguyễn Tấn Thiện
Ông Nguyễn Tấn Thiện

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

73 Nguyễn Văn Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

74 Trần Văn Thuận
Ông Trần Văn Thuận

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

75 Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

76 Trần Văn Hùng
Ông Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

77 Cơ quan
Ông Cơ quan
78 Cao Xuân Tân
Ông Cao Xuân Tân

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

79 Nguyễn Thị Hoa
Bà Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

80 Trần Công Minh
Ông Trần Công Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND