Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Nguyễn Tấn  Quất
Ông Nguyễn Tấn Quất

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

82 Lê Xuân Tới
Ông Lê Xuân Tới

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

83 Cơ quan
Ông Cơ quan
84 Nguyễn Thanh Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

85 Nguyễn Xuân  Hợi
Ông Nguyễn Xuân Hợi

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

86 Phạm Công  Quốc
Ông Phạm Công Quốc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

87 Lê Vũ Bảo
Ông Lê Vũ Bảo

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

88 Nguyễn Đăng  Nhật
Ông Nguyễn Đăng Nhật

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

89 Nguyễn Xuân Cảnh
Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

90 Cơ quan
Ông Cơ quan
91 Nguyễn Thị Đông Anh
Bà Nguyễn Thị Đông Anh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

92 Phan Minh Anh
Ông Phan Minh Anh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

93 Nguyễn  Thanh
Ông Nguyễn Thanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

94 Võ Văn Tú
Ông Võ Văn Tú

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

95 Đinh Thị  Ngân
Bà Đinh Thị Ngân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

96 Phan Thanh  Bình
Ông Phan Thanh Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

97 Cơ quan
Ông Cơ quan
98 Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

99 Châu Văn  Đương
Ông Châu Văn Đương

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

100 Trần Thanh Hải
Ông Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND