Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Võ Đình Thắng
Ông Võ Đình Thắng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

102 Đoàn Ngọc  Hùng
Ông Đoàn Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

103 Trương Công  Thoại
Ông Trương Công Thoại

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

104 Cơ quan
Ông Cơ quan
105 Lê  Thông
Ông Lê Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

106 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

107 Châu Xuân Quang
Ông Châu Xuân Quang

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

108 Trần Ngọc Nhân
Ông Trần Ngọc Nhân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

109 Lê  Thuyên
Ông Lê Thuyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

110 Phan Ngọc Bốn
Ông Phan Ngọc Bốn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

111 Trần Ngọc Phước
Ông Trần Ngọc Phước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

112 Cơ quan
Ông Cơ quan
113 Lê Văn Thôi
Ông Lê Văn Thôi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

114 Lê Thanh  Hải
Ông Lê Thanh Hải

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

115 Nguyễn Thái  Hậu
Ông Nguyễn Thái Hậu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

116 Lê  Hà
Ông Lê Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

117 Lê Văn  Bình
Ông Lê Văn Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

118 Đinh Văn Lục
Ông Đinh Văn Lục

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

119 Nguyễn Thị Kim Tiến
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

120 Cơ quan
Ông Cơ quan