Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

122 Nguyễn Quý Ngọc
Ông Nguyễn Quý Ngọc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

123 Đặng Tấn Dục
Ông Đặng Tấn Dục

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

124 Bùi Ngọc Nguyên
Ông Bùi Ngọc Nguyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

125 Nguyễn Hữu Luân
Ông Nguyễn Hữu Luân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

126 Trần Thị Quý Hương
Bà Trần Thị Quý Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

127 Cơ quan
Ông Cơ quan
128 Trần Ngọc Thọ
Ông Trần Ngọc Thọ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

129 Nguyễn Văn Long
Ông Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

130 Châu Quang Anh
Ông Châu Quang Anh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

131 Huỳnh Thị Hai
Bà Huỳnh Thị Hai

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

132 Huỳnh Thị Tám
Bà Huỳnh Thị Tám

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

133 Phạm Ngọc Cường
Ông Phạm Ngọc Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

134 Trần Xuân Đàn
Ông Trần Xuân Đàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

135 Cơ quan
Ông Cơ quan
136 Nguyễn Văn Diên
Ông Nguyễn Văn Diên

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

137 Trương Thị Thu Hằng
Bà Trương Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

138 Lê Viết Mãnh
Ông Lê Viết Mãnh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

139 Trương Văn Ngọc
Ông Trương Văn Ngọc

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

140 Lê Tấn Hồng
Ông Lê Tấn Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND