Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Trần Văn Hoa
Ông Trần Văn Hoa

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

142 Cơ quan
Ông Cơ quan
143 Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

144 Nguyễn Văn Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

145 Nguyễn Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

146 Trương Thị Thu Hà
Bà Trương Thị Thu Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

147 Nguyễn Tấn Cảnh
Ông Nguyễn Tấn Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

148 Nguyễn Tấn Anh
Ông Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

149 Cơ quan
Ông Cơ quan
150 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

151 Nguyễn Tấn Chiến
Ông Nguyễn Tấn Chiến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

152 Lê Văn Cường
Ông Lê Văn Cường

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

153 Bùi Thị Tường
Bà Bùi Thị Tường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

154 Lê Thanh Dũng
Ông Lê Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

155 Dương Thành Trí
Ông Dương Thành Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

156 Ngô Thành Công
Ông Ngô Thành Công

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

157 Cơ quan
Ông Cơ quan
158 Nguyễn Cao Cường
Ông Nguyễn Cao Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

159 Nguyễn Quốc Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

160 Nguyễn Đình Yến
Ông Nguyễn Đình Yến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND