Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Trịnh Xuân  A
Ông Trịnh Xuân A

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

162 Nguyễn Phạm Minh Trí
Bà Nguyễn Phạm Minh Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

163 Hồ Tấn  Dũng
Ông Hồ Tấn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

164 Nguyễn Văn  Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

165 Cơ quan
Ông Cơ quan