Các trường THPT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Bùi Cao  Vân
Ông Bùi Cao Vân

Chức vụ: Hiệu trưởng

22 Nguyễn Tấn Lượng
Ông Nguyễn Tấn Lượng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

23 Phan Thị Thanh  Hiền
Bà Phan Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

24 Văn thư
Bà Văn thư
25 Đoàn Thanh  Liêm
Ông Đoàn Thanh Liêm

Chức vụ: Hiệu trưởng

26 Nguyễn Văn  Liễn
Ông Nguyễn Văn Liễn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

27 Nguyễn Thị  Hường
Bà Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

28 Văn thư
Bà Văn thư
29 Phạm Thị Huyền
Bà Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Hiệu trưởng

30 Võ Đăng Cư
Ông Võ Đăng Cư

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

31 Tạ Duy Sơn
Ông Tạ Duy Sơn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

32 Huỳnh Ngọc  Hưng
Ông Huỳnh Ngọc Hưng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

33 Văn  thư
Bà Văn thư
34 Lâm Thanh Xuân
Ông Lâm Thanh Xuân

Chức vụ: Hiệu trưởng

35 Trần Tự Trọng
Ông Trần Tự Trọng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

36 Hồ Viết Ban
Ông Hồ Viết Ban

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

37 Văn thư
Bà Văn thư
38 Mai Vũ Xuân Dân
Ông Mai Vũ Xuân Dân

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

39 Võ Tấn  Việt
Ông Võ Tấn Việt

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

40 Văn thư
Bà Văn thư