Tổ Đại biểu HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Tổ trưởng

2 Lê Thị Huệ
Bà Lê Thị Huệ

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

3 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Thành viên

4 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: Thành viên

5 Võ Tấn Thuận
Ông Võ Tấn Thuận

Chức vụ: Thành viên

6 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: Thành viên

7 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Thành viên

8 Nguyễn Văn Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Thành viên

9 Trần Văn Định (Đại đức Thích Tánh Thông)
Ông Trần Văn Định (Đại đức Thích Tánh Thông)

Chức vụ: Thành viên

10 Nguyễn Thanh Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Tổ trưởng

11 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

12 Nguyễn Đức Bình
Ông Nguyễn Đức Bình

Chức vụ: Thành viên

13 Nguyễn Xuân Vũ
Ông Nguyễn Xuân Vũ

Chức vụ: Thành viên

14 Võ Thị Đoan Trang
Bà Võ Thị Đoan Trang

Chức vụ: Thành viên

15 Trần Công Tân
Ông Trần Công Tân

Chức vụ: Thành viên

16 Nguyễn Công Min
Ông Nguyễn Công Min

Chức vụ: Thành viên

17 Phan Thanh Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: Thành viên

18 Võ Văn Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Tổ trưởng

19 Trần Thị Mỹ Nương
Bà Trần Thị Mỹ Nương

Chức vụ: Tổ phó kiêm thư ký

20 Phan Công Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: Thành viên