Ban Pháp chế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đoàn Văn  Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: Trưởng ban

2 Lê Thị  Huệ
Bà Lê Thị Huệ

Chức vụ: Phó Trưởng ban

3 Nguyễn Văn Diên
Ông Nguyễn Văn Diên

Chức vụ: Ủy viên

4 Nguyễn Thanh  Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Ủy viên

5 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Ủy viên