Ban Kinh tế - Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Trưởng ban

2 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Phó Trưởng ban

3 Trần Ngọc Đội
Ông Trần Ngọc Đội

Chức vụ: Ủy viên

4 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Ủy viên

5 Phan Thanh Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: Ủy viên