Đài Viễn thông Thăng Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Hoài  Nam
Ông Trần Hoài Nam

Chức vụ: Trưởng đài

2 Võ Minh Lâm
Ông Võ Minh Lâm

Chức vụ: Phó Trưởng đài