Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Thảo
Ông Nguyễn Thanh Thảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

2 Lê  Hải
Ông Lê Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Cơ quan
Ông Cơ quan