Chi cục Thuế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Đình  Bảy
Ông Đặng Đình Bảy

Chức vụ: Chi cục trưởng

2 Trần Văn Thanh
Ông Trần Văn Thanh

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

3 Cơ quan
Ông Cơ quan