Kho bạc Nhà nước Thăng Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phùng
Ông Phạm Phùng

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Cảnh  Hải
Ông Nguyễn Cảnh Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Cơ quan
Ông Cơ quan