Viện Kiểm sát Nhân dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị  Thắm
Bà Trần Thị Thắm

Chức vụ: Viện trưởng

2 Đinh Thị  Mân
Bà Đinh Thị Mân

Chức vụ: Phó Viện trưởng

3 Cơ quan
Ông Cơ quan