Văn phòng HĐND & UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Phước  Đồng
Ông Phan Phước Đồng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Lưu Đức Phương
Ông Lưu Đức Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Cao Cường
Ông Nguyễn Cao Cường

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Văn  Thông
Ông Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

5 Bộ phận  Tổng hợp
Ông Bộ phận Tổng hợp
6 Bộ phận một  cửa
Ông Bộ phận một cửa
7 Bộ phận  Tiếp công dân
Bà Bộ phận Tiếp công dân
8 Văn  thư
Bà Văn thư