Phòng Tài chính - Kế hoạch


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Văn Tùng
Ông Huỳnh Văn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Phan Vũ Hoàng Phát
Ông Phan Vũ Hoàng Phát

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Trần Công Triển
Ông Trần Công Triển

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Bà Cơ quan