Phòng Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình  Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

2 Trương Văn Lý
Ông Trương Văn Lý

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Châu Thị Thủy
Bà Châu Thị Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Bà Cơ quan