Phòng Nông nghiệp & PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đoàn Thanh  Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Vũ  Bảo
Ông Trần Vũ Bảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Lê Huy  Trắc
Ông Lê Huy Trắc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Bà Cơ quan