Phòng Nông nghiệp & PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đoàn Thanh  Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Xuân Bảy
Ông Nguyễn Xuân Bảy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Thạnh
Bà Nguyễn Thị Thạnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Ông Cơ quan