Phòng Kinh tế - Hạ tầng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Phú  Hòe
Ông Phạm Phú Hòe

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trương Hồng Quang
Ông Trương Hồng Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Cơ quan
Bà Cơ quan