Phòng Kinh tế - Hạ tầng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Hồng Quang
Ông Trương Hồng Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

2 Nguyễn Thị Thu
Bà Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Cơ quan
Bà Cơ quan