Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

2 Nguyễn  Công
Ông Nguyễn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Cao Văn Yên
Ông Cao Văn Yên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Bà Cơ quan