Phòng Tài Nguyên - Môi trường


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Cao Ngọc  Sang
Ông Cao Ngọc Sang

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trương Công  Hưng
Ông Trương Công Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ  quan
Bà Cơ quan