Phòng Tư pháp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Thị Trang
Bà Bùi Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thu Sang
Bà Nguyễn Thị Thu Sang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Cơ quan
Ông Cơ quan