Phòng Văn hóa - Thông tin


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Võ Đăng Như
Ông Võ Đăng Như

Chức vụ: Chuyên viên

4 Võ Ngọc  Đào
Ông Võ Ngọc Đào

Chức vụ: Chuyên viên

5 Cơ quan
Ông Cơ quan