Phòng Giáo dục - Đào tạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Cao Lan
Ông Lê Cao Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Trường Quyền
Ông Nguyễn Trường Quyền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Trần Thị Mỹ Nương
Bà Trần Thị Mỹ Nương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Cơ quan
Bà Cơ quan