Thanh tra huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Tiến  Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra

2 Trần Văn Vinh
Ông Trần Văn Vinh

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

3 Cơ quan
Bà Cơ quan