Ban quản lý dự án - Đô thị


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Thu
Ông Nguyễn Tấn Thu

Chức vụ: Giám đốc

2 Phan Viết  Hạng
Ông Phan Viết Hạng

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Bùi Trọng Nin
Ông Bùi Trọng Nin

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Phan Văn Quyển
Ông Phan Văn Quyển

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Cơ quan
Bà Cơ quan