Trung tâm Phát triển quỹ đất và công nghiệp - Dịch vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Quốc Huy
Ông Lê Quốc Huy

Chức vụ: Giám đốc

2 Phan Văn  Quyển
Ông Phan Văn Quyển

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Phan Ánh
Ông Phan Ánh

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Cơ  quan
Ông Cơ quan