Trung tâm Phát triển quỹ đất và công nghiệp - Dịch vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Công Hưng
Ông Trương Công Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc

2 Phan Ánh
Ông Phan Ánh

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Cơ  quan
Ông Cơ quan