Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Văn  Anh
Ông Phạm Văn Anh

Chức vụ: Giám đốc

2 Võ Thành Châu
Ông Võ Thành Châu

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Trần Hữu Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Cơ quan
Ông Cơ quan