Xã Bình Lãnh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Kim  Đông
Ông Trương Kim Đông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Nguyễn Phước  Nhung
Ông Nguyễn Phước Nhung

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Nguyễn Tấn  Thiện
Ông Nguyễn Tấn Thiện

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Văn  Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Lê Thị Bảy
Bà Lê Thị Bảy

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Văn Hùng
Ông Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan