Xã Bình Tú


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Cao  Cường
Ông Nguyễn Cao Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Nguyễn Quốc  Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Nguyễn Đình  Yến
Ông Nguyễn Đình Yến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trịnh Xuân  A
Ông Trịnh Xuân A

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Nguyễn Phạm Minh Trí
Bà Nguyễn Phạm Minh Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Hồ Tấn  Dũng
Ông Hồ Tấn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Văn  Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan