Xã Bình Phục


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê  Thông
Ông Lê Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Châu Xuân Quang
Ông Châu Xuân Quang

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Trần Ngọc Nhân
Ông Trần Ngọc Nhân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Lê  Thuyên
Ông Lê Thuyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Phan Ngọc Bốn
Ông Phan Ngọc Bốn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Ngọc Phước
Ông Trần Ngọc Phước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan