Xã Bình Hải


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn  Thu
Ông Nguyễn Tấn Thu

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Hồ Thanh  Tư
Ông Hồ Thanh Tư

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Nguyễn Văn  Châu
Ông Nguyễn Văn Châu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trần Tấn  Can
Ông Trần Tấn Can

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Hồ Quang  Cường
Ông Hồ Quang Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Nguyễn Kim Tư
Ông Nguyễn Kim Tư

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Hoàng Thanh  Hùng
Ông Hoàng Thanh Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan